Förskolan på Skolspåret 77 får experthjälp för att utvecklas

Förskolan på Skolspåret 77 är en av fem förskolor i Göteborg som kommer att vara med i Skolverkets satsning “Samverkan för bästa skola”. Under tre år kommer förskolan att få experthjälp för att barnen lättare ska kunna nå målen i förskolans läroplan.

– Vi kommer att få en rejäl skjuts i vårt ständigt pågående förbättringsarbete, säger Linda Edman förskolechef för förskolorna i Hjällbo.

De förskolor som nu får hjälp har få anställda med pedagogisk utbildning, många barn med utländsk bakgrund och många föräldrar till barnen som har låg utbildning.

– Det är alltså förutsättningarna som gör att en förskola får detta stöd. Det handlar inte om att kvaliteten på förskolans verksamhet skulle vara dålig, säger Linda Edman.

Få barn har svenska som förstaspråk

Bland de 60 barnen på förskolan Skolspåret 77 har de flesta barnen ett annat modersmål än svenska. Bland pedagogerna handlar det om omkring hälften.

– Av förskolans tio pedagoger som jobbar där i dag är tre utbildade förskollärare, säger Linda Edman.

Initiativet kommer från regeringen och det är staten som bekostar hjälpen. Tack vare experthjälpen ska förskolorna få möjlighet att hitta metoder, arbetssätt och verktyg som gör att förskolorna kan nå sina mål. Experterna kommer att vara forskare från Mittuniversitet.

Strax efter årsskiftet ska förskolan vara färdig med en analys av hur situationen på förskolan är i dag. Det handlar om försöka förstå, hitta problem och se orsaker. Efter det ska förskolan ta fram en åtgärdsplan som ska vara färdig i februari 2019.

Insatserna utformas efter behovet

– Efter det kommer alla pedagoger på förskolan att få ta del av insatserna från Skolverket och Mittuniversitetet. Vilka insatser som det blir ska vi komma överens med Skolverket och Mittuniversitetet om, säger Linda Edman.

Men det är inte bara förskolan på Skolspåret 77 som kommer att ha nytta av experthjälpen. Dessa kommer även förskolorna på Skolspåret 61 och Skolspåret 2 att ha nytta av eftersom Linda Edman är förskolechef också för dessa förskolor.

– Jag kommer att göra en nulägesanalys för de två andra förskolorna för att låta dessa förskolor få genomgå en liknande utveckling, säger Linda Edman.

Specialpedagoger har gjort språkbedömningar och observationer på barn på olika förskolor i Hjällbo och andelen elever som slutar grundskolan med behörighet att börja på gymnasiet är låg.

– Detta innebär att förskolorna behöver ge barnen bättre förutsättningar att utveckla språk och kommunikation. Det kan handlar om ordförråd och om att ta instruktioner, förklara något för andra, ställa frågor och att delta i en diskussion, säger Linda Edman.

Att fem förskolor i Göteborg får detta stöd av Skolverket innebär att hela förskoleförvaltningen får stöd.

– Det känns väldigt bra att stödet är förankrat i hela förskoleverksamheten i Göteborg och att hela personalgruppen på förskolan på Skolspåret 77 kommer att vara med i arbetet. Alla i personalen är positiva till detta, säger Linda Edman.

Fotnot

De fem förskolor i Göteborg som förskoleförvaltningen och Skolverket har valt ut för att delta i “Samverkan för bästa skola” är Dimvädersgatans och Blåsvädersgatans förskolor i Biskopsgården samt förskolorna Merkuriusgatan 75 i Bergsjön, Hammarkroken 1 i Hammarkullen och Skolspåret 77 i Hjällbo. Den kunskap som dessa förskolor får genom att delta i satsningen kommer att spridas till samtliga förskolor i Göteborg.

Läs mer om Samverkan för bästa skola på Skolverkets hemsida.

På den övre bilden syns förskolechefen Linda Edman framför förskolan Skolspåret 77.


Citera gärna det som iHjällbo publicerar. Kom ihåg att ange källan.